Dokumenty

Oświadczenia:

Warszawa, 08. 05. 2018 r.

 

Edyta Bielak-Jomaa
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 


    Zarząd Krajowy Unii Pracy zwraca się niniejszym z wnioskiem o zajęcie stanowiska oraz rozważenie możliwości podjęcia działań w celu dokonania zmian ustawowych w zakresie obowiązku podawania numeru PESEL przez osoby składające podpis na listach poparcia kandydatów w wyborach parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich, wnioskach o rozpisanie referendów i tym podobnych inicjatywach. Wniosek nasz kierujemy na Pani ręce, gdyż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w szczególności należy opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych oraz  inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz innych aktów ustawowych regulujących formy aktywności obywatelskiej wyborcy udzielający poparcia liście kandydatów na posłów, radnych, udzielający poparcia zgłoszeniu na senatora, popierający zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, osoby popierające zgłoszenie wniosku o poddaniu określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe czy udzielające poparcia projektowi ustawy w ramach ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli obok złożenia własnoręcznego podpisu, czytelnego wpisania swojego nazwiska i imienia oraz adresu zamieszkania, zobowiązane są do podania swojego numeru ewidencyjnego PESEL.

Obywatele biorący czynny udział w życiu społecznym uważają za potrzebne i wskazane udzielanie poparcia listom kandydatów do parlamentu, jednostek samorządu terytorialnego czy np. popieranie zgłoszeń wniosków o poddaniu określonych spraw pod referendum ogólnokrajowe. Niestety coraz częściej zaniepokojeni są ryzykiem związanym z obowiązkiem wpisania na listach poparcia numeru ewidencyjnego PESEL. Pojawiające się w ostatnich latach informacje o wykorzystaniu wrażliwych danych osobowych, w tym numerów PESEL do dokonywania przestępstw (np. wyłudzania kredytów ) budzi coraz większe obawy przed podawaniem ich różnym instytucjom, placówkom handlowym itp., a także odstręcza od podpisywania wyżej opisanych list poparcia, co naszym zdaniem wpływa negatywnie na poprawne funkcjonowanie życia publicznego i politycznego, utrudnia rejestrację list wyborczych czy zebranie podpisów pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi. Zdajemy sobie sprawę, że podmioty organizujące tego typu zbiórki podpisów zobowiązane są do ścisłego przestrzegania rygorystycznych zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Brak jest jednak możliwości skutecznej kontroli przez poszczególnych obywateli faktycznego stosowania tych przepisów, co potęguje ich niechęć do ujawniania swojego numeru PESEL na listach poparcia, zbieranych np. na ulicach miast przez różnego rodzaju wolontariuszy. Należy zwrócić także uwagę, że obawy o dostanie się w niepowołane ręce danych osobowych wraz z numerem PESEL związane są z ryzykiem kradzieży tożsamości, co może się zdarzyć, jeżeli podmiot, który wszedł w posiadanie naszych danych, ma nieuczciwe zamiary. Kradzież tożsamości nie jest błahym zjawiskiem, osoba która ma nieuprawiony dostęp do danych osoby trzeciej może jej przysporzyć wielu kłopotów, np.: utworzyć w internecie fałszywy profil, umieszczać w sieci lub wysyłać drogą elektroniczną obraźliwe komentarze w jej imieniu, zaciągać na jej konto zobowiązania finansowe, dokonać w jej imieniu zakupów, szantażować ją lub ośmieszać.

    Mając na uwadze powyższe uważamy, że na wyżej opisanych listach poparcia należy całkowicie zrezygnować z podawania nr PESEL i zastąpić go innymi danymi umożliwiającymi weryfikacje przez PKW osoby składającej podpis poparcia, np. serią i numerem dowodu osobistego, który także jest odnotowywany w systemie PESEL. Liczymy na Państwa pozytywną opinię w tym zakresie oraz zainicjowanie działań legislacyjnych które dopomogłoby w rozwiązaniu zasygnalizowanych problemów.

Z poważaniem

Waldemar Witkowski
przewodniczący Unii Pracy